اخرین مطالب

بیانیه جمعی از قشقایی ها در محکومیت سخنان اردوغان

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در جشن و رژه¬ی پیروزی جنگ در باکو، در ۲۱ آذرماه ۹۹, با سخنانی ایرانستیز که تمامیت ارضی ایران را نشانه گرفته بود، گفت: “ما از شما جدا نمی‌شدیم، ما را به زور از شما جدا کردند. ارس به زودی قدرت می‌گیرد.” گوییا آقای اردوغان شاگرد باهوشی در […]

تیمورلنگ در رامهرمز و بهبهان و نبرد مدافعان رامهرمز با ﺳﻠﻄﺎن‌اﺣﻤﺪﺟﻼﻳﺮ    

ﺗﻴﻤﻮر در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻳﻮرشﻫﺎی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ، ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. در ﻳﻮرش ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﻮر ﺑﺮای دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. دلیل حمله تیمورلنگ به خوزستان دو ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﻤﻠـﻪ ﺗﻴﻤـﻮر ﺑـﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻜﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻋﺮب ﺳﺎﻛﻦ در […]

دیراب یا لیراوی در قرون ششم تا هشتم

در سال ۱۳۸۶در اولین همایش بین المللی خلیج فارس، فرهنگ و تمدن در دانشگاه تهران مقاله ای تحت عنوان «نقش دیراب در تحولات قرن هشتم» ارایه کرده ام که سال بعد در مجموعه مقالات به همت دکتر محمدباقر وثوقی منتشر شد . اما بعد از آن در طول این ده -دوازده سال اخیر یافته های […]

دست خدا و گوش بمونی آقا !

قدمت حضور آغاجری‌ها در کهگیلویه و خوزستان دستکم از دوران صفوی تا کنون است! آغاجری ها در دوره قره‌قویونلو از آسیای کوچک به ایران آمده و در آذربایجان و کردستان ساکن شده اند. مینورسکی علت حضور آغاجری ها در کهگیلویه را همراهی با حاکمان افشار در اداره حکومت کهگیلویه میداند! آغاجرهای کهگیلویه و خوزستان آغارهاجی […]

گنبد پلکانی در بافت تاریخی دهدشت، دهه پنجاه خورشیدی

گنبد پلکانی دهدشت

گنبد لیشتر دهه پنجاه خورشیدی

گنبد لیشتر  

ترین های هفته

پربازدیدترن
پردیدگاه ترن
محبوب ترن

تمامی حقوق محفوظ است